Polityka prywatności

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest: „Krzysztof Solarz Ecolor”, z siedzibą: ul. Niecała 32 32-080 Zabierzów zwanym dalej jako „Administrator”.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail : biuro@ecolor.com.pl lub pod numerem Tel.:+48 666 600 721.
 1. W przypadku pytań dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Administratoremza pomocą email : biuro@ecolor.pl. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 2. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej „Użytkownikiem”.
 1. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
 1. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych Nam danych osobowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, dzięki którym możemy zapewnić, że dane są w odpowiedni sposób chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

II. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Każdy Użytkownik, który przekazał Administratorowi swoje dane osobowe za pomocą dostępnego na Stronie kontaktu, może skorzystać z praw, które przyznaje mu RODO:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są nieprawdziwe lub nieaktualne (art. 16 RODO),
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 21 RODO),
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem (art. 77 RODO).

Prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego przysługują Użytkownikowi zawsze. Pozostałe prawa nie mają charakteru bezwzględnego i ich wypełnienie będzie zależało od spełnienia wymagań opisanych w art. 16-21 RODO.

W celu realizacji swoich praw, prosimy kontaktować się na adres mailowy biuro@ecolor.pl.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kontakt

Dane osobowe przysłane Administratorowi przez kontakt przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomości Użytkownika oraz prowadzeniu z Nim komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty , jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji. Jeżeli jednak w wyniku złożonego zapytania zostanie nawiązana jakaś współpraca lub relacje biznesowe, okres przechowywania korespondencji oraz zawartych w niej danych osobowych zostanie wydłużony na czas trwania tej relacji, zawarcia umowy oraz okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z zawartej umowy.

IV. ODBIORCY DANYCH

Dla prawidłowego funkcjonowania Strony oraz formularzy na niej osadzonych, Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych (np. hostingodawca strony internetowej, dostawca oprogramowania). Dostarczenie i realizacja niektórych usług może być związana z koniecznością przetwarzania przez te podmioty danych osobowych Użytkowników Strony.

Administrator informuje Użytkownika, ze korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:

 1. Dostawcy usług hostingowych;
 2. Dostawca usługi poczty elektronicznej;

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich w związku z korzystaniem z usług podmiotów zewnętrznych, którzy przechowują powierzone im dane osobowe.

Do przechowywania danych osobowych w państwach trzecich dochodzi podczas korzystania przez Administratora z usług hostingodawcy Kru.pl Sp. z o.o.
31-305 Kraków, ul. E. Radzikowskiego 3
, Inc. oraz dostawcy usługi pocztowej Kru.pl Sp. z o.o.
31-305 Kraków, ul. E. Radzikowskiego 3